Romersk provins, landet mellom Donau og Karpatene (nå i Romania). Dakerne levde av jordbruk, lærte bergverksdrift av keltiske innvandrere og drev fra ca. 300 f.Kr. handel med grekerne og italikerne. Dakerne samlet seg under kong Burebistas ca. 60 fvt. og erobrobret keltysk og illyriske områder og utgjorde en trussel mot romerske provinser på Balkan. Under Augustus plyndret de sør for Donau, men ble drevet tilbake. Dakerne ble igjen en sterk maktfaktor under Decebalus' herredømme, og romerne førte en bare halvveis vellykket krig mot dem under Domitian, som endte med at Decebalus ble anerkjent som klientkonge. Trajan nedkjempet dakerne endelig i 101–106 evt., og gjorde landet til en romersk provins. Denne erobringen, for romerne kjent som dakerkrigen, er framstilt på Trajansøylen i Roma. Dakerne tok hurtig til seg romersk kultur, noe vi blant annet kan se språklig spor av; moderne rumensk er et latinsk språk. Keiser Aurelian oppgav Dacia og gjorde Donau til Romerrikets grense i 271–72.