Sosiolingvistikk er den delen av språkvitenskapen som beskjeftiger seg med forholdet mellom språket og samfunnet, det vil si studiet av språket som sosialt fenomen.Sosiolingvistikk har dermed nær tilknytning til samfunnsvitenskaper som sosiologi, antropologi, etnografi og sosialpsykologi og omfatter blant annet studiet av flerspråklighet, språkendring, språkplanlegging og språkdød. Hele artikkelen