Ting i rettslig forstand er fysiske gjenstander som kan være undergitt eiendomsrett, i motsetning til såkalte res communes eller res extra commercium (luft, vannet i sjøen o.l.). Ting kan deles i fast eiendom og løsøre. Av andre sondringer som har rettslig betydning kan nevnes: hovedting–tilbehør, moderting–frukter, delelige–udelelige ting.