Sulfonering, kjemisk reaksjon hvor et hydrogenatom i et ion eller molekyl erstattes av en sulfonsyregruppe, –SO2OH. Sulfonering av aromatiske hydrokarboner som benzen, naftalen og antracen, eller av alifatiske hydrokarboner, utføres med sterk svovelsyre, eller rykende svovelsyre. Ved reaksjonen dannes sulfonsyre under avspalting av vann: C6H6 + H2SO4 → C6H5SO2OH + H2O. Viktig prosess i industrien ved fremstilling av vaskemidler, fenoler og fargestoffer.