Arkivlova er ei norsk lov som med tilhøyrande forskrifter regulerer arkivverksemda i Noreg og spesielt arkiv innan offentleg forvaltning.

Faktaboks

Fullt namn
lov om arkiv
Kortnamn
arkivlova
Forkorting
arkl
Tredd i kraft
01.01.1999
Lovdata-ID
NL/lov/1992-12-04-126

Lovas innhald

Arkivlova inneheld dei grunnleggjande føresegnene om oppgåve- og ansvarsfordelinga på det offentlege arkivområdet, og dessutan om verneverdige privatarkiv og privatarkiv med offentleg tilknyting.

Ifølgje formålsparagrafen skal arkivlova «tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltingsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida» (§ 1).

Arkivforskrifta

Arkivforskrifta (Forskrift om offentlege arkiv) er heimla i arkivlova og gir føresegner om arkivarbeidet i offentlege organ og fastslår at det overordna ansvaret ligg hos den øvste leiinga i organet (§ 1). Forskrifta inneheld føresegner om arkivansvar, arkivhald, ordningar og rutinar og dessutan avlevering til arkivdepot, og gir heimel for Riksarkivaren å gi detaljerte forskrifter på enkelte område.

Riksarkivarens forskrift

Forskrifta til riksarkivaren gir dei utfyllande føresegnene om blant anna arkivrutinar, arkivsystem, lagringsmedium, bevaring og kassasjon og avleveringsrutinar.

Historikk

Arkivlova vart vedteken i 1992, men tredde i kraft først i 1999. Årsaka til den langstrekte prosessen fram til iverksetjing var behovet for å tilpasse forskriftene til arkivfaglege prinsipp, arbeidsmåtane til forvaltninga og lovtekniske krav.

Arkivlova erstatta eit regelverk spreidd på ulike lover og resolusjonar med eit felles regelverk for den offentlege forvaltninga heimla i lov.

Regjeringa la i oktober 2021 fram eit forslag til ny arkivlov, som blant anna skal vere tilpassa digitaliseringa av forvaltninga.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenkjer

Litteratur

  • Andresen, H. (2020). Arkivrett. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Fonnes, I. (2010). Arkivhandboka for offentleg forvaltning. (2. utg., 2. oppl.) Oslo: Kommuneforlaget.
  • Fonnes, I. (2002). Korleis arkivlova med forskrifter vart til. I Med Clio til Kringsjå: Festskrift til riksarkivar John Herstad (s. 131-154). Oslo: Novus forlag.

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg