Overspenning, den spenning som kreves ved elektrolyse utover den som fremgår av standard reduksjonsdepotensialer. Årsakene til overspenningen er flere: For det første kreves en «konsentrasjonsoverspenning» fordi diffusjonen av ioner fra løsningen til elektrodene er langsom. For det andre kreves en «aktiveringsoverspenning» fordi det hastighetsbestemmende trinnet i elektrodeprosessen krever en aktiveringsenergi. En aktiveringsoverspenning er særlig fremtredende ved elektrolyse hvor gasser skal utskilles, spesielt ved elektrolyse av vann. Elektrodematerialet og dets forbehandling spiller også en rolle, f.eks. er overspenningen ved utvikling av hydrogen 0,36 volt høyere ved en blykatode enn ved en platinakatode. Overspenningen varierer også med strømtettheten. Overspenningen for tungt hydrogen, deuterium, er større enn for hydrogen, og man får en anrikning av tungtvann i elektrolysecellene. Dette var grunnlaget for produksjonen av tungtvann ved Norsk Hydros fabrikker på Rjukan.