Mellomrente, det fradrag som etter særskilt bestemmelse i visse tilfeller kan foretas når en fordring som ikke er rentebærende, innfris før forfallsdag. For dødsbo gjelder ifølge skifteloven av 21. feb. 1930 § 102 at mellomrente fratrekkes etter lovens rentefot (5 %) regnet fra betalingsdagen til forfallsdag hvis boet er solvent, og fra dødsdagen til forfallsdag hvis boet er insolvent. I konkurs gjelder lignende regler.