Matrikkellova er en norsk lov som skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register over alle faste eiendommer i landet. Loven skal også sikre at grenser og eiendomsforhold blir klarlagt. I tillegg har loven til formål å sikre et felles geodetisk grunnlag, det vil si nøyaktig koordinatfesting av eiendommer. Matrikkellova har blant annet regler om opprettelse og endring av eiendomsenheter, grensejustering og arealoverføring.

Faktaboks

Fullt navn
Lov om eigedomsregistrering
Kortnavn
matrikkellova
Også kjent som

matrikkelloven

Lovdata-ID
NL/lov/2005-06-17-101

Matrikkellova avløste den tidligere delingsloven fra 1978. Med matrikkellova fikk man et mer helhetlig og samlet regelverk for eiendomsregistrering, eiendomsdeling, oppmåling og andre viktige opplysninger knyttet til eiendomsmassen i Norge.

Bakgrunnen for at loven kom var at delingsloven av 1978 ikke lenger møtte kravene og behovene som det moderne systemet for eiendomsdeling og eiendomsregistrering stilte. Det var også et ønske om å samle alle eiendomsopplysninger i et felles, nasjonalt register. Kartverket fikk oppgaven med å drifte matrikkelen som det nye felles registeret ble hetende.

Lovens innhold

Lovens kapittel 1 inneholder viktige definisjoner av lovens sentrale begreper. Kapittel 2 forklarer hva matrikkelen inneholder og hvilken funksjon opplysningene i matrikkelen skal ha og hvilke myndigheter som har forvaltningsansvar etter loven (matrikkelmyndigheten). Staten har det overordnede ansvaret utøvd av Kartverket, mens kommunen er den lokale matrikkelmyndigheten som har ansvar for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen. Oppmålingsarbeider har kommunen hjemmel i loven til å sette ut til private aktører, se matrikkellova § 5a andre ledd, mens føringen av matrikkelen er en myndighetsoppgave, jamfør matrikkellova § 22. Kapittel 3 oppstiller vilkårene for matrikulering av eiendommer og innføring av andre opplysninger. Her går et viktig skille mellom rettsforhold knyttet til eiendommen (eieropplysninger, bruksretter, panteretter) som føres i grunnboken, og andre opplysninger om eiendommen som tidligere fantes i GAB-registeret. Loven har ellers regler om hvordan matrikkelen skal føres, og hvordan opplysningene i matrikkelen kan brukes. Loven inneholder også regler om hvordan delingsforretninger skal gjennomføres, samt geodetisk grunnlag.

Historikk

Allerede i landskapslovene og i Landsloven av 1274 omtales eiendomsdeling, og den private eiendomsretten var sterkt vernet av loven, blant annet gjennom et intrikat bøte- og erstatningssystem. Ved forordning av 1764 om «hvorledes Land-Eiendomme i Norge maa adskilles», fikk man for første gang regler om hvordan opprettelse av nye eiendommer skulle skje, og begrepet skylddeling så dagens lys. Siste gang skylddeling nevnes i lovverket, var i lov 20. august 1909 om skylddeling. Delingsloven av 1978 erstattet skylddelingsforretningen med begrepet delingsforretning. Matrikkellova avløste delingsloven fra 1978. Matrikkellova videreførte ordningen med at kommunen fradeler og oppretter nye eiendommer under navnet oppmålingsforretning. Begrepet oppmålingsforretning i matrikkelloven erstatter flere av begrepene i den opphevede delingsloven fra 1978, deriblant kartforretning og delingsforretning som nå begge dekkes av oppmålingsforretningsbegrepet. Foruten å avhjelpe lovtekniske svakheter ved 1978-loven, samt en rekke oppdateringer av tekniske forhold knyttet til eiendomsfaget, medførte matrikkellova et mer helhetlig og samlet regelverk omkring eiendomsregistrering, eiendomsdeling, oppmåling og andre viktige opplysninger knyttet til eiendomsmassen i Norge.

Matrikkellova innførte et klart skille mellom myndighetsoppgaver knyttet til eiendomsregistrering og tjenesteyting knyttet til oppmåling, eiendomsdeling, merking og annet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg