Isoelektronisk, det at atomer (ioner) og molekyler har samme antall elektroner og strengt tatt samme elektronfordeling. Eksempel: natriumionet Na+, og aluminiumionet Al3+ og neonatomet Ne har alle ti elektroner, konfigurasjon 1s22s22p6. CO og N2 er isoelektroniske molekyler. Begge har 14 elektroner og trippelbinding mellom atomparene.