Eudialytt, et rødt eller brunlig mineral med komplisert kjemisk sammensetning, vesentlig et silikat av natrium, kalsium, jern og zirkonium, med hydroksyl og klor. Krystalliserer trigonalt. Forekommer i nefelinsyenitter og tilsvarende pegmatitter, f.eks. på Grønland og Kola. En brun, niobholdig varietet ble beskrevet fra Langesundsfjorden i 1847 under navnet eukolitt.