Etylmerkaptan, etantiol, C2H5SH, organisk svovelholdig forbindelse i form av en fargeløs væske (kokepunkt 36 °C) med en gjennomtrengende ubehagelig lukt. Brukes i organisk syntese og bl.a. som lukttilsetning til flytende naturgass (propan-butan) når denne skal anvendes som brensel, f.eks. i husholdningen.