Alkylering, en prosess hvor en alkylgruppe innføres i en organisk eller uorganisk forbindelse. Ofte skjer alkyleringen slik at et hydrogenatom i en alkohol, en fenol, en syre, et amin o.l. byttes ut med en alkylgruppe ved hjelp av alkyleringsmidler som alkylhalogenider, dimetylsulfat etc. Alkylering av hydrokarboner, både alifatiske og aromatiske, er en prosess av særlig viktighet innen petroleumsteknologien, hvor forgrenede alkaner og alkylerte aromater er ønskede produkter.