Aminer, (av ammoniakk og -in), nitrogenholdige organiske baser som har kjemiske egenskaper som minner om ammoniakk. De forbinder seg f.eks. direkte med syrer til ammoniumsalter. Aminene kan tenkes avledet av ammoniakk, NH3, ved at ett, to eller alle tre hydrogenatomer byttes ut med alifatiske eller aromatiske hydrokarbonrester. På denne måten får man primære, sekundære og tertiære aminer. Anilin er for eksempel et primært aromatisk amin, mens trimetylamin (CH3)3N er et tertiært alifatisk amin. Det sistnevnte vil reagere med saltsyre og gi trimetylammoniumklorid (CH3)3NHCl. Aminene har meget stor betydning i organisk syntese som råstoffer eller mellomprodukter; de brukes også mye i teknikken for øvrig.