advarsel (arbeidsrett)

Artikkelstart

Advarsel, påminnelse om at hvis en som begår en overtredelse, senere begår en ny overtredelse, vil det kunne bli reagert ytterligere. Advarsel benyttes for eksempel av arbeidsgivere mot arbeidstakere som ifølge arbeidsgiver har brutt arbeidsavtalen eller på annen måte har forbrutt seg eller vist uønsket atferd. I dette ligger det et kraftig signal fra arbeidsgiverens side om at dersom vedkommende forbryter seg en gang til, kan han eller hun bli oppsagt eller i alvorligste fall avskjediget. Advarsel er ikke nevnt i arbeidsmiljøloven eller i andre lover utenom tjenestemannsloven (se nedenfor). Det anses likevel som god saksbehandling fra arbeidsgivers side at det gis en advarsel før arbeidsgiver går til alvorligere skritt som oppsigelse. En advarsel kan gis både muntlig og skriftlig, men av bevishensyn bør den gis skriftlig. En skriftlig advarsel understreker også alvoret i situasjonen. Arbeidstaker som mener at en advarsel ikke var berettiget, bør gjøre arbeidsgiver oppmerksom på dette. Også dette bør gjøres skriftlig av bevishensyn. Arbeidstaker kan antakelig også ved dom få underkjent en advarsel, jf. Høyesteretts avgjørelse i Norsk Retstidende 2003 s. 480.

Advarsel er derimot rettslig regulert i tjenestemannsloven, som gjelder arbeidstakere i statens tjeneste. Ifølge lovens § 15 kan en tjenestemann avskjediges dersom vedkommende har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter, eller trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter. Ifølge lovens § 14 nr. 2 kan en embets- eller tjenestemann ilegges skriftlig irettesettelse, som er ordensstraff i lovens forstand. Det er også mulig å gi embets- og tjenestemenn det som kalles en «alminnelig tjenestlig tilrettevisning». Dette er ikke ordensstraff.

I helsetjenesten kan tilsynsmyndigheten gjøre bruk av advarsel overfor helsepersonell. Av helsepersonelloven § 56 går det frem at helsepersonell kan gis advarsel av Statens helsetilsyn. Vilkåret er at helsepersonell forsettlig eller uaktsomt har overtrådt plikter etter helsepersonelloven eller bestemmelser gitt i medhold av den. Videre må pliktbruddet være egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å påføre pasienter en betydelig belastning.

Forutsetningen for at Helsetilsynet tildeler advarsel knyttet til enkelthendelser, synes i praksis å være at det er handlet nærmest grovt uaktsomt. Arbeidsgiver skal få melding fra Helsetilsynet om advarselen. Rettsvirkningene av advarselen er ellers at den kan bli tillagt vekt ved senere alvorlige lovbrudd som medfører spørsmål om tap av autorisasjon.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg