Peter Canisius, nederlandsk romersk-katolsk teolog. Under sine teologiske studier i Köln kom han under innflytelse av jesuitten Pierre Lefèvre (Petrus Faber). Han sluttet seg til jesuitterordenen i 1543 og ledet ordenens sørtyske provins 1556–69. Han ble motreformasjonens leder i de tysktalende land. Canisius' livsgjerning bestod i å fortrenge protestantismen fra Sør-Tyskland, Østerrike og Böhmen og å styrke den romerske kirke ved å opprette jesuittkollegier. Han stod i nær forbindelse med de katolske fyrster og øvde avgjørende innflytelse på deres kirkepolitikk. Dessuten skrev han flere polemiske skrifter mot protestantene. Særlig betydning fikk hans tre katekismer, den store Summa doctrinae christianae eller Catechismus major (1555, senere opptrykt 130 ganger), den mellomstore Parvus catechismus catholicorum (1558) for gymnasiaster, og den lille for ulærde og barn (1556). Canisius ble kanonisert 1925. Festdag: 21. des.