Kolås, naturreservat i Vestby kommune mellom Kolåstjern, Kolåsen og Kolåsveien. Formålet med fredningen er å bevare et variert område med edelløvskog.