Helseføretak er ei samlenemning på regionale helseføretak (RHF) og helseføretak (HF), som vart oppretta etter at staten tok over ansvaret for spesialisthelsetenesta frå fylkeskommunane 1. januar 2002. Verksemda til regionale helseføretak og helseføretak blir regulert av helseføretakslova av 2001. Ved staten si overtaking av spesialisthelsetenestene var det 47 helseføretak i Noreg. Hele artikkelen

Ny artikkel