Logikk er en filosofisk disiplin som befatter seg med tenkningens «lover», opprinnelig med røtter i Aristoteles' (384–322 fvt.) syllogismelære. Logikken utforsker de regler, prinsipper, lover og begreper som er forutsatt i korrekte og holdbare resonnementer, slutninger og bevisførsler. I dagligtale er logikk også en betegnelse for foreteelser som er underlagt en viss orden i et sluttet system, for eksempel forskningens logikk eller det frie markedets logikk.Det er vanlig å dele logikken i tradisjonell, klassisk logikk og moderne logikk. Hele artikkelen