Transcendent tall, tall som ikke fremkommer som rot i noen algebraisk ligning med rasjonale koeffisienter. e og π er transcendente. En funksjon er transcendent hvis den ikke tilfredsstiller noen algebraisk ligning hvor koeffisientene er polynomer. Eksempler på transcendente funksjoner er ex, sin x og cos x.