thoriumressurser

Thorium (Th) er anslått til å være fire ganger mer vanlig på jorden enn uran. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen i jordskorpen er 11 ppm. Totalt utgjør dette rundt 120 billioner tonn, men bare en liten del av disse ressursene er i konsentrasjoner på et nivå som gjør det økonomisk aktuelt å utvinne den.

Den mest vanlige kilden til utvinning av thorium er det sjeldne fosfatiske mineralet monazitt som kan inneholde opptil 12 % thoriumfosfat. Gjennomsnittsverdien er 6-7 %. Monazitt finnes i vulkansk og andre bergarter, men de rikeste forekomstene er i malmførende sandavleiringer der den har blitt oppkonsentrert av bølger og strøm i samspill med andre tunge mineraler. Verdens monazittressurser er anslått til omtrent 12 millioner tonn hvorav nærmere 2/3 er i sandavleiringer på sør- og østkysten av India.

Etterspørselen etter thorium har vært liten og ressursen er derfor dårlig kartlagt. Det finnes heller ingen internasjonal standard for å klassifisere ressursen. For at en ressurs skal kunne karakteriseres som energireserve, må den forekomme på en slik form og i slike mengder at ressursen er drivverdig, det vil si at ressursen kan utvinnes teknisk og økonomisk. Det er også stor usikkerhet knyttet til metodene for å beregne mengdene med thorium. Gjeldende estimater blir derfor basert på en kombinasjon av geologiske undersøkelser og et faglig skjønn. Alt dette gjør at ressursanslagene spriker mye fra kilde til kilde.

De viktigste kildene for å avgjøre hvor store reserver som finnes av thorium er arbeid gjort av fra USGS (United States Geological Survey) og i regi av IAEA. Disse institusjonene har hver for seg gjennomført flere studier i de senere årene, og ved siden av at tallene spriker dem imellom synes det å være et hovedtrekk at reserveanslagene øker fra gang til gang. Tallene som er gitt i tabellen nedenfor, er hentet fra de siste studiene som er gjennomført.

Påviste thoriumreserver [tonn]
Land USGS/2011 IAEA/2011
India 963 000 846 000
USA 440 000 434 000
Australia 300 000 521 000
Tyrkia 744 000
Brasil 16 000 606 000
Egypt 380 000
Norge 320 000
Venzuela 300 000
Canada 100 000 172 000
Sør-Afrika 35 000 148 000
Russland 155 000
Kina 100 000
Grønland 86 000
Finland 60 000
Sverige 50 000
Kasakhstan 50 000
Malaysia 4 500
Andre land 90 000 413 000
Verden 1 948 500 5 385 000

Både IAEA og USGS konkluderer med at India synes å ha den største andelen av verdens thoriumreserver. India har selv (i 2011) anslått de innenlandske reservene til å være 846 477 tonn, basert på en antatt forekomst av monazitt på 11,93 millioner tonn med 9-10 % ThO2).

For Brasil og Sør-Afrika er avviket mellom de oppgitte tall anselig. Dette skyldes mangelfullt faktagrunnlag og at anslagene i stor grad er basert på skjønn og ulike syn på i hvilken grad man skal inkludere forekomster som ikke er påvist med høy grad av sikkerhet.

Tallene for Norge spriker mye fordi det er satt et stort spørsmålstegn ved om ressursene på Fensfeltet er drivverdige. Se egen artikkel om Fensfeltet - thoriumressurser.

Tallene fra IAEA er fra en undersøkelse fra 2011 og omfatter kjente og estimerte ressurser som kan utvinnes til en kostnad på maksimalt $80/kg Th. Mindre sikre data fra Asia er ikke tatt med. Totalt er det funnet 5,4 millioner tonn thorium. En enda nyere undersøkelse fra 2014 oppgir totalt 6,2 millioner tonn i verden, men her er også data fra mindre sikre forekomster inkludert.

De påviste reservene representerer et svært stort energipotensial i form av frigitt kjerneenergi. Ved spalting (se fisjon) av ett tonn thorium frigjøres energi tilsvarende 83,1 PJ. Verdens forbruk av primærenergi er i dag (2012) cirka 220 EJ. Energien i de påviste thoriumreservene vil da tilsvare verdens energiforbruk i 2 000 år.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg