Sosialistiske enhetspartier, ble dannet i alle østeuropeiske land unntatt Jugoslavia etter den annen verdenskrig. Som regel forløp partidannelsene slik: Kommunistene innbød sentralorganene i det sosialdemokratiske parti til en partisammenslutning med gunstige betingelser for representasjon for de tidligere sosialdemokrater i den nye sentralkomiteen. De sosialdemokratiske partienes ledelser var da på forhånd sterkt utrensket, og bestod hovedsakelig av «medløpere». Derpå ble det avholdt en sammenslutningskongress, der det ble valgt en ny sentralkomité med visse sosialdemokrater på iøynefallende plasser. Men ettersom det tidligere kommunistpartiets statutter stort sett ble bevart intakt, dreide det seg bare om et utvidet kommunistparti, og etter at det sosialdemokratiske parti således var eliminert, ble senere svært mange tidligere sosialdemokrater utrensket på grunn av «ideologisk utilstrekkelighet» o.l. Sammenslutningskongresser av denne type fant sted i den sovjetisk-okkuperte sonen i Tyskland april 1946, i Romania februar 1948, Ungarn juni 1948, Tsjekkoslovakia juni 1948, Bulgaria august 1948 og Polen desember 1948.