skulekultur

Skulekultur, skolekultur. Skulekultur som omgrep vert nytta for å skildre summen av normer, verdiar og strukturar innan ein skule som gjer at skulen som organisasjon fungerer og handlar på eit gitt sett. Teoretisk er både kollektiv orientering mellom dei tilsette i organisasjonen og leiing av skulen sentralt. God leiing og eit sterkt kollektiv mellom dei tilsette kan utvikle ein effektiv skulekultur som kan fremme læring hos alle elevane ved skulen (Fullan, 2007).

Sterk skulekultur og god skuleleiing er sentrale aspekt for utvikling av kvalitativt gode læringsmiljø. Leiinga ved skulen legg rammer og set premiss for det læringsmiljøet elevane opplever. Eit godt læringsmiljø krev tydeleg leiing og ein kollektiv orientering mellom dei tilsette i skulen (Ertesvåg, 2012; Roland, 2015).

Teoretisk bakgrunn

Omgrepet kultur i utdanning har røter i forsking kring privat verksemd og organisasjonsteori generelt. Schein (2010) skildrar kjernen i kulturen som dei grunnleggande førestillingane og overtydingane som er delt av medlemmene i ein organisasjon og som ein gjerne ikkje er medvitne, som ein tek og som definerer organisasjonen sitt syn på seg sjølv og omgjevnadane. I skulen skildrar såleis kultur korleis ting er og fungerer som eit filter som ein betraktar verda gjennom. Slik definerer skulekulturen realiteten for dei som er innan skulen og gir eit rammeverk for utøving av praksis og medverkar til å forme læringsmiljøet i skulen. Likeeins gir det rammer for vidareutvikling av skulen som organisasjon. Skulekultur omfattar då åtferdsmønster og tankesett som har forma skulen over tid og som vert presentert for nye tilsette som skulen sin praksis. Owens og Valesky (2014), som tilpassa Schein sine perspektiv til skulen, argumenterer at skulekulturen då kjem til uttrykk gjennom normer og verdiar, tradisjonar og ritual, historie, fortellingar og myter, heltar og heltinner og åtferdsnormer.

Den einskilde skule har sitt eige syn på seg sjølv og to til synelatande like skular, sett utan ifrå, kan ha svært ulik vurdering av sine elevar, sitt arbeid og eksterne utfordringar skulen møter. Skulekulturen vert forma av historia til skulen, konteksten og av personar som arbeider ved skulen.

 Kjelder

Ertesvåg, S.K. (2012) Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo, Gyldendal. Fullan, M. (2007) The New Meaning of Educational Change. New York: Routledge Teacher College Press.

Owens, R. G. & Valesky, T. (2014). Organizational Behavior in Education. 11utg. Boston, MA: Pearson

Roland, P. (2015). Er kollektiv orientering en nødvendighet for god implementering? I :Roland, P. og Westergård, E. (red). Implementering – Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo, Universitetsforlaget.86-100.

Schein, E.H. (2010) Organizational culture and leadership. 4. utg. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg