Kalkplanter, planter som nesten utelukkende forekommer på kalkrik jordbunn. Eksempler er reinrose og rynkevier (i fjellet), blåveis (i skog), jåblom og gulstarr (på myr). Kalkrik jord er mer gjennomtrengelig for vann enn annen jord og derfor relativt tørr og varm. Den inneholder mer kalsium, og nitrogen omsettes hurtigere enn i kalkfattig jord. Kalkjordens reaksjon er nøytral til svakt alkalisk (høy pH-verdi). Årsaken til at enkelte arter er typiske kalkplanter, er ennå ikke klarlagt. Det er imidlertid lite sannsynlig at det er kalsiuminnholdet i seg selv (dvs. som næringsstoff) som er avgjørende, idet de fleste jordarter inneholder tilstrekkelig av dette for plantenes normale vekst.