Infiltrasjon, (pol. og mil.) Betegnelse som brukes om en stats, organisasjons, bedrifts el.l. forsøk på, på en fordekt måte, å plassere sine agenter (soldater, spioner, talsmenn) innenfor en annen stat, organisasjon, bedrift el.l. Hensikten med slik aktivitet er enten direkte å bekjempe, svekke eller vinne den annen part innenfra, f.eks. ved sabotasje, undergraving eller holdningspåvirkning, eller å styrke en selv – f.eks. gjennom spionasje, tyverier o.l. Den første type infiltrasjon er tradisjonelt særlig kjent fra militære konflikter, men brukes også i økende grad i forbindelse med politisk strid (både mellom og innen nasjoner). Den annen type infiltrasjon benyttes foruten for militære og politiske formål også for rent økonomiske forhold (nasjoner så vel som bedrifter imellom).