Byfogd, tidligere betegnelse på en juridisk embetsmann som var byrettsdommer der det ikke fantes en kollegial byrett. Den tilsvarende betegnelse ved herredsrettene var sorenskriver. Fra 1. januar 2002 ble tittelen byfogd erstattet med sorenskriver også i byene, samtidig som betegnelsene byrett og herredsrett ble erstattet med tingrett. I Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim ble det fortsatt i noen år opprettholdt byfogdembeter med i hovedsak følgende oppgaver: tinglysning, skifte, tvangsfullbyrdelse og notarialforretninger. Fra 2006 er det bare Oslo som har eget byfogdembete, idet de øvrige byfogdembeter er slått sammen med tingrettene. Lederen for Oslo byfogdembete har, i likhet med domstollederne i tingrettene, tittelen sorenskriver. Tinglysningsoppgavene ble i 2006 overført fra Oslo byfogdembete til Statens kartverk.