Byrettsdommer, tidligere betegnelse for dommer ved de byrettene som hadde flere faste dommere, tilsvarte herredsrettsdommer i landdistriktene. Med virkning fra 1. januar 2002 ble titlene byrettsdommer og herredsrettsdommer endret til tingrettsdommer. Jf. sorenskriver.