Biotop, levested, betyr egentlig bare et sted hvor levende organismer holder til. Oftest brukes ordet i en snevrere mening, nemlig om bestemte lokalitetstyper hvor man finner et karakteristisk plante- og dyresamfunn. Som eksempler på ulike biotoper kan nevnes: granskog, gjødselhauger, varme kilder, sandørkener, snaufjell.