Wilhelm Jordan, tysk geodet, ytte verdifulle bidrag til nesten alle geodesiens spesialområder. Hans litterære verker hører til de mest betydelige lærebøker for geodeter; Handbuch der Vermessungskunde er et sentralt oppslagsverk i faglitteraturen og blir stadig utvidet for å dekke nye deler av kart- og oppmålingsfaget.