Viktor Maksimovitsj Zjirmunskij, russisk filolog og litteraturteoretiker, nært knyttet til formalistene. Inspirert av dem forfattet han sin Innledning i metrikken: en versteori (1925), og Litteraturteoretiske problemer (1928), med analyser av bl.a. Pusjkin, Blok og Akhmatova. Zjirmunskij var komparatist og skrev grunnleggende arbeider om Goethe og Byron i Russland, om det europeiske og det asiatiske folkeepos og om Homer. Under Zjdanov ble han 1948 anklaget for «veselovskijisme», det vil si for å ha våget å sammenligne russisk litteratur med andre litteraturer, og ble tvunget til å gjøre avbikt. I dag er det nettopp dette sammenlignende aspekt ved Zjirmunskijs litteraturvitenskap som er det mest fruktbare.