Arne Christiansen, norsk jurist. Arne Christiansen var underdirektør i Justisdepartementet 1964–69, lagdommer i Eidsivating lagmannsrett 1970–74, og høyesterettsdommer 1974–96.