Luftforsvaret

Luftforsvaret er en forsvarsgren i det norske Forsvaret. Luftforsvaret ble opprettet som landets tredje forsvarsgren 10. november 1944. Frem til da hadde det eksistert to flyvåpen; ett i Marinen og ett i Hæren. Sjef for Luftforsvaret siden 2021 er generalmajor Rolf Folland. Luftforsvarets hovedmateriell består av kamp-, overvåknings- og transportfly, ulike typer helikoptre, luftvernsystemer og overvåkningsradarer. Hele artikkelen