Luftforsvaret er en forsvarsgren i det norske Forsvaret. Luftforsvarets hovedmateriell består av kamp-, overvåknings- og transportfly, ulike typer helikoptre, luftvernsystemer og overvåkningsradarer. I alt disponerer forsvarsgrenen noe over 100 flymaskiner av forskjellig slag. Luftforsvaret ble opprettet 10. november 1944 som landets tredje forsvarsgren. Hele artikkelen