Utvidende tolkning, anvendelse av en lovbestemmelse eller annen rettslig bestemmelse slik at man gir den et videre virkeområde enn ordlyden tilsier. Utvidende tolkning brukes noen ganger fordi de bakenforliggende hensyn tilsier at tilfellet som ligger utenfor ordlyden, løses på samme måte. Andre ganger er utvidende tolkning et resultat av utviklingen i samfunnet. Et eksempel på det siste er bestemmelsen i Grunnlovens § 25 om at Kongen "har høyeste befaling over rikets land- og sjømakt". Etter at Norge fikk et luftforsvar, tolkes bestemmelsen slik at Kongen er øverstbefalende også for dette. På strafferettens område oppfattes Grunnlovens § 96 om at ingen kan (straffe)dømmes uten etter lov, som en skranke mot utvidende tolkning. I sjeldne tilfeller har domstolene likevel foretatt utvidende tolkning i straffesaker. Jf. analogi (jur.).