Tvungen omsorg, se strafferettslige særreaksjoner. En lovbryter som ikke kan straffes fordi vedkommende på handlingstiden var psykisk utviklingshemmet i høy grad (utilregnelig), kan i stedet på visse vilkår dømmes til tvungen omsorg. Et grunnvilkår for idømmelse av tvungen omsorg er at det anses nødvendig for å verne samfunnet. I straffeloven § 63, er det angitt hvilke straffbare forhold som kan gi grunnlag for idømmelse av tvungen omsorg. I tillegg er det et vilkår at det er nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå en alvorlig forbrytelse som krenker eller utsetter for fare andres liv, helse eller frihet. Tvungen omsorg er et statlig ansvar og skal i utgangspunktet utholdes i en faglig enhet innen spesialisthelsetjenesten som er innrettet for formålet. Den domfelte kan holdes tilbake mot sin vilje og hentes tilbake ved unnvikelse, om nødvendig med tvang. Loven om psykisk helsevern kap. 1, 4 og 6 er med enkelte unntak gitt anvendelse så langt de passer. Tvungen omsorg kan bare opprettholdes så lenge lovens vilkår om gjentakelsesfare er oppfylt. Senest tre år etter siste rettskraftige dom skal påtalemyndigheten enten beslutte opphør av reaksjonen eller bringe saken inn for tingretten som avgjør om reaksjonen skal opprettholdes.