Tap av forsørger, (jur.). Skadeserstatningsloven inneholder regler om erstatning til etterlatte ved dødsfall. Den som er erstatningsansvarlig for å ha voldt en annens død, plikter å betale erstatning for tap av forsørger til de personer som faktisk ble forsørget av avdøde. En person anses som forsørget av en annen etter denne bestemmelsen, dersom den økonomiske ytelsen fra avdøde før dødsfallet hadde et visst omfang og en viss varighet. Etter lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 § 3–4 skal erstatningen fastsettes under hensyn til forsørgelsens omfang og den etterlattes muligheter for selv å bidra til sin forsørgelse. Arbeid i hjemmet regnes i denne sammenhengen som forsørgelse. Etter § 3-4 kan en person også kreve erstatning for vanlige utgifter til gravferden, dersom den personen som fremsetter kravet hadde en rimelig foranledning til å ta seg av gravferden.