I teologien læren om at menneskets frelse er resultat av et samvirke mellom Gud og mennesket (se pelagianisme), til forskjell fra den oppfatning at frelsen skyldes Guds nåde alene. I den romersk-katolske kirkelære inngår et moment av synergisme, mens reformatorene avviste den.