Strofisk, med samme melodi til alle tekstens strofer (vers); motsatt: gjennomkomponert.