Prehnitt, blekgrønt mineral som finnes i hulrom og på sprekker i en rekke bergarter, dannet hydrotermalt, forekommer ofte sammen med zeolitter. Krystalliserer rombisk og er et silikat av kalsium og aluminium med formel Ca2Al2Si3O10(OH)2. Prehnitt er et meget utbredt mineral som er funnet en rekke steder i Norge.