Nivåskjema, for et atom, en grafisk fremstilling av atomets energitilstander. Hver tilstand (eller nivå) tegnes som en vannrett strek. Avstanden fra laveste tilstand, grunntilstanden, til de andre tilstandene, eksiterte tilstander, angir energien. På et nivåskjema er det også vanlig å påføre energi, spinn og paritet for hver eksitert tilstand. Skjemaet konstrueres på grunnlag av spektroskopiske målinger, hvor man bestemmer energi av utsendt elektromagnetisk stråling (lys, røntgenstråling). Strålingsenergien tilsvarer energiforskjellen mellom to nivåer, og nivåskjemaet finnes ved en systematisk ordning av energiforskjellene. Teoretisk konstrueres det fra beregninger over de mulige energitilstandene som et atom ifølge kvantefysikkens lover kan innta. Man kan lage tilsvarende skjemaer for molekyler og for atomkjerner.