Lærekontrakt, kontrakt som tegnes av lærling og lærebedrift og som må godkjennes av yrkesopplæringsnemnda i fylket for å være gyldig. Ved underskriving av kontrakten forplikter bedriften seg til å gi opplæring i henhold til læreplanen for det aktuelle faget og i henhold til den generelle læreplanen. Lærlingen er på sin side bl.a. forpliktet til aktivt å utnytte bedriftens opplæringsmuligheter med sikte på å bestå fagprøven ved læretidens slutt. I lærekontrakten angis også hva som er godkjent av praksis og utdanning. Et opplæringskontor kan tegne en lærekontrakt på vegne av én eller flere bedrifter. Se også opplæringskontrakt.