Kompleksoner, organiske forbindelser som binder metallioner kvantitativt i form av kompleksforbindelser og som kan benyttes til titrimetrisk (kompleksometrisk) bestemmelse av metallioner som kalsium, magnesium, kadmium, kobolt, kobber, jern, mangan, nikkel, bly, sink m.fl. (kompleksometri). Et av de mest benyttede kompleksoner er natriumsaltet av etylendiamintetraeddiksyre (NaOOCH2C)2NCH2CH2N(CH2COONa)2·2H2O, også kalt EDTA.