Isobutan, 2-metylpropan, fargeløs, brennbar gass, vanlig bestanddel i naturgass. Mettet hydrokarbon med kokepunkt −11 °C og kjemisk formel (CH3)3CH. Isobutan dannes i store mengder ved cracking av petroleum i oljeraffinerier. Benyttes bl.a. til fremstilling av bensinkomponenter med høye oktantall (alkylatbensin). Kan dehydrogeneres til isobuten.