Generalklausul, lovbestemmelse som er svært generelt utformet, ofte med skjønnsmessige uttrykk som "rimelig" og "god forretningsskikk". Et eksempel er avtaleloven av 31. mai 1918 § 36, som gir domstolene adgang til å sette til side en avtale hvis det ville virke urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende.