Disproporsjonering, det at et atomslag i en forbindelse eller løsning etter en kjemisk reaksjon opptrer i så vel et høyere som et lavere oksidasjonstrinn, dvs. at det dannes to forbindelser med ulike oksidasjonstall; en hvor atomslaget har høyere oksidasjonstall og en hvor det har lavere. Eksempel: 2 Cu+ → Cu2+ + Cu. Her hadde kobber oksidasjonstall 1+, og disproporsjonerte til oksidasjonstallene 2+ og 0. Andre eksempler er reaksjonen mellom klorgass og vann til klorid og hypokloritt: Cl2 (0) + H2O →HCl (-1) + HOCl (1) og spalting av hydrogenperoksid: H2O2 (-1)→ H2O (-2) + ½ O2 (0). Oksidasjonstallene er her satt i parentes. Vanligvis blir oksidasjonstall angitt med arabiske tall over grunnstoffets symbol (se oksidasjonstall). Et eksempel fra den organiske kjemi er når metanal (formaldehyd) og vann går over til metanol og metansyre: 2HCHO + H2O→ CH3OH + HCOOH.