Denunsiasjon, angivelse, melding, spesielt melding til offentlig myndighet om en tilsiktet eller utført forbrytelse. I formueretten brukes denunsiasjon om forskjellige meldinger i forbindelse med overdragelse av fordringer, særlig om melding til skyldneren om at et såkalt enkelt gjeldsbrev er avhendet (lov om gjeldsbrev av 17. feb. 1939 § 29). I prosessen brukes denunsiasjon (litis denunciatio) om et varsel til tredjemann med sikte på å trekke ham inn i et verserende søksmål. I folkerettslige forhold forstår man ved denunsiasjon en erklæring fra en stats side om at den ikke lenger anser seg bundet av en traktat. Med mindre særskilte omstendigheter foreligger, vil slik denunsiasjon være et folkerettsbrudd.