Klinopyroksen med kjemisk formel (Ca,Mg,Fe)2Si2O6 og er det vanligste mineralet i pyroksengruppen. Mineralet er en del av en blandingsrekken med endeleddene diopsid og hedenbergitt. Augitt danner ofte kortprismatiske monokline krystaller. Er et hovedmineral i de mørke magmatiske bergartene som basalt og gabbro, men kan også forekomme i høytemperatur metamorfe bergarter som mafiske granulitter.