Høyesteretts ankeutvalg, før 1. januar 2008 Høyesteretts kjæremålsutvalg, utvalg under Høyesterett. Utvalget avgjør anker over kjennelser og beslutninger i lagmannsrettene. Dessuten gjennomgår det anker over dommer og skal nekte anken fremmet til behandling i Høyesterett hvis ikke saken er svært viktig eller prinsipiell. Ankeutvalget kan også oppheve dommer fra lagmannsrettene hvis de finner det klart at det er begått feil. Utvalget består av tre høyesterettsdommere, og vervet går på rundgang blant dommerne. Ankeutvalgets behandling er normalt skriftlig.