Vydūnas, litauisk forfatter og filosof. Menneskeligheten står i sentrum for hans filosofi, som forener trekk fra østens religioner, nyplatonisme, kristendom og okkultisme. Forholdet mellom nasjon og individ er et av hovedtemaene i hans mange filosofisk-historiske verker, og de samme ideene går igjen som sentrale motiver i hans dramaer og mysteriespill. Skikkelsene i dem er personifiseringer av menneskelige dyder og laster. Nevnes kan Den evige ild (1912–13), Verdensbrannen (1928) og Havets klokker (1920). Gjennom sitt brede kulturelle engasjement i Lille Litauen (Königsberg-området) gjorde Vydūnas en betydelig innsats i litauernes kamp mot germanisering.