Plantegeografisk hører Tsjekkia til det mellomeuropeiske skogsområde, men størstedelen av lavlandet er for lengst oppdyrket. Skogen dekker nå noe mindre enn tredjedelen av landet. Løvskog med bøk og eik opp til ca. 800 moh., barskog med gran og furu opp til ca. 1300 moh. Høyest oppe fjellvegetasjon med bl.a. lyngarter, gress og buskfuru. Rik høyfjellsflora med mange vakre og sjeldne planter. I likhet med annen skog i Mellom-Europa er også store deler av skogen i Tsjekkia, særlig barskogen, rammet av skogdød som følge av påvirkning fra miljøgifter og sur nedbør.