Lamberts absorpsjonslovfor lys sier at forholdet mellom lysstyrken, I0, inn mot et gjennomsiktig legeme og lysstyrken, I, som slipper gjennom, er konstant, og at logaritmen til dette forholdet er proporsjonal med tykkelsen, x, av det absorberende stoffet: \(\log \frac{I_0}{I} = k \cdot x\), eller \(I = I_0e^{-kx}\) hvor e er grunntallet i det naturlige logaritmesystem, og k er en konstant som er karakteristisk for stoffet og kalles den lineære svekking eller svekkingskoeffisienten. For en farget løsning er k = ε · c, hvor c er konsentrasjonen av løsningen og ε kalles molær svekking. Koeffisienten avhenger av bølgelengden til lyset og av det løste stoff. Innføres disse størrelsene, kalles loven Lambert–Beers lov. Den danner grunnlaget for kolorimetri som metode for kjemisk analyse.