Storsil, benfiskart i silfamilien. Den største av silene. Den kan bli opptil 40 cm lang, men er mer vanlig rundt 20 cm. Storsilen ligner er stor småsil, med skjell som ligger i folder i huden, men munnen er ikke framskytbar som hos småsil. Skilles fra småsil også på at den har to tenner i ganetaket og på at det er skjell over hele kroppen. Lever vanligvis i strandsonen ned til 30 m dyp der den lever av dyreplankton og fiskelarver. Til forskjell fra mange av de andre silene (småsil, havsil) gyter storsilen på sommeren (april–august); maksimal levealder 5 år. Utbredelse i det nordlige Atlanterhav